รายงานการตรวจเชื้อ

ดาน์วโหลดรายงานการตรวจเชื้อจุลชีพในสัตว์ทดลอง

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2020

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2019

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม