รายงานการตรวจเชื้อ

ดาน์วโหลดรายงานการตรวจเชื้อจุลชีพในสัตว์ทดลอง

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2019

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

รายงานการตรวจเชื้อ  ปี 2018

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม