รายงานการตรวจเชื้อ

ดาวน์โหลดรายงานการตรวจเชื้อจุลชีพในสัตว์ทดลอง

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2023

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม