รายงานการตรวจเชื้อ

ดาวน์โหลดรายงานการตรวจเชื้อจุลชีพในสัตว์ทดลอง

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2023

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

รายงานการตรวจเชื้อ ปี 2024

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม